Privacyverklaring Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo
Showorkest Harmonie Fortissimo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De secretaris van Showorkest Harmonie Fortissimo is de Functionaris Gegevensbescherming; te bereiken via info@fortissimo-venlo.nl of:
Postbus 650
5900 AR Venlo
Tel. +31 6 23204760
https://www.fortissimo-venlo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Showorkest Harmonie Fortissimo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of verzorgers. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fortissimo-venlo.nl; dan verwijderen wij die informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Showorkest Harmonie Fortissimo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het innen van contributie en instrumentariumbijdrages van onze leden
• Het afhandelen van de betaling voor het donateurschap
• Verzenden van onze nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven
• U te kunnen informeren

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Showorkest Harmonie Fortissimo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard tot 3 jaar na beëindiging van lidmaatschap of donateurschap. Of 7 jaar voor zover fiscaal verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Showorkest Harmonie Fortissimo verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen dan als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Showorkest Harmonie Fortissimo gebruikt beperkt cookies op haar site of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Showorkest Harmonie Fortissimo.

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fortissimo-venlo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Showorkest Harmonie Fortissimo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Showorkest Harmonie Fortissimo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fortissimo-venlo.nl.